• Vedtekter og ĺrshjul fau/ su.

  09/06/2021


  Vedtekter Foreldrerådet:

  § 1 – FORELDRERÅDET

  Alle foreldre som har barn i barnehagen, er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og barnehagen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos barna. Dette sies på foreldremøte hver høst.

  § 2 – FORELDRERÅDETS ARBEIDSUTVALG (FAU)

  Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er et arbeidsutvalg valgt av foreldrerådet og er det utøvende organet for foreldrerådet. FAU er bindeleddet mellom foreldrene og barnehagen. FAU skal sikre reell medvirkning for foreldrene, og ha medansvar for at læringsmiljøet til barna er trygt og godt.

  § 3 – VALG OG KONSTITUERING

  Valg av nytt FAU skjer på foreldremøtet ved oppstart av nytt barnehageår. FAU konstituerer seg på det første møtet og velger leder og nestleder. Disse representerer også foreldrene i SU sammen med ansatterepresentanter og eier.

  § 4 – KOMITEER

  Det kan velges underkomitéer for FAU som arbeider med nærmere definerte oppgaver eller prosjekter.

  § 5 – MØTER

  FAU har møte 4 ganger i løpet av barnehageåret eller ved behov.

  § 6 – OPPGAVER

  · Jobbe for ett godt samarbeid mellom hjem og barnehage

  · Arrangere temakvelder, diskusjonsmøter for foreldrene

  om aktuelle barnehagesaker

  · Arrangere dugnad vår og høst ved behov og i samarbeid med personalet

  § 7 – ØKONOMI

  FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn på arrangementer i regi av foreldrerådet/FAU. Bevilgninger kan kun gis til formål som kommer barnehagens barn direkte
  til gode.

  § 8 –TAUSHETSPLIKT

  Forvaltningslovens bestemmelser §§ 13 til 13f om taushetsplikt, gjelder for foreldrekontakter og medlemmer av barnehagens rådsorganer (Barnehageloven § 20).

  § 9 – ENDRINGER AV VEDTEKTENE

  Vedtektene gjennomgås en gang i året. Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU. Endringene tas opp og vedtas/vedtas ikke på møte i foreldrerådet.

  Årshjul

  MÅNED AKTIVITET

  August Foreldremøte

  September Møte i Fau og Su

  Oktober

  November Møte Fau

  Desember

  Januar

  Februar Møte Fau

  Mars Foreldremøte

  April

  Mai Møte Fau og Su

  Juni Sommeravslutning/ sommerfest

  Juli